مسئولان با اقدامات دیپلماتیک به سازمان‌دهی بین‌المللی یمن بپردازند