توضیح بخش تجاری سفارت ایران در کویت درباره خبر روزنامه الرای کویت