8درصد خانوارهای خراسان شمالی تاکنون درسرشماری اینترنتی شرکت کرده اند