رونمایی از شاهد عربستان برای فرار از کابوس صنعاء‌ و تکاپو برای یافتن روزنه گریز