عضو مجمع روحانیون مبارز: صداوسیما نقش بزرگی در تحریف عاشورا دارد