آمادگی دمشق برای تضمین امنیت افراد مسلح جهت خروج از شرق حلب