همایش فرصت های سرمایه گذاری در بزرگترین حوزه انتخابیه استان یزد برگزار می شود