اهانت اخیر به ساحت امام حسین (ع) حکایت از عدم نظارت دارد