تعزیه خوانی در قدیمی ترین تکیه تهران/ساماندهی 210 ایستگاه صلواتی در سطح منطقه 12