کسب رتبه دوم خراسان‌جنوبی در مبارزه علیه بیماری تب مالت