کرمانشاه جزو 4 استان اول کشور از نظر شیوع "تب مالت" است