تعداد پروازهای فرودگاه سنندج به 11 پرواز افزایش می‌یابد