الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت نقشه راه آینده کشور است