اگر رئیس جمهور آینده آمریکا بخواهدتوافق را بر هم بزند در این صورت مبنا فرمایش رهبری خواهد بود