امنیت خارج شوندگان از محله های شرقی حلب تضمین می شود