MTN برای گسترش خدمات اسنپ در شهرهای ایران ۲۰ میلیون یورو سرمایه گذاری کرد