سفرمقام معظم رهبری معیارخوبی برای اثبات ولایتمداری مردم خراسان شمالی بود