خط و نشان گازی ایران برای عراق/ پول ندهید خبری از گاز نیست!