مفاد توافق شده دولت کابل با حزب اسلامی حکمتیار عملی شود