نیروهای امنیتی افغان طرح حمله تروریستی در کابل را خنثی کردند