ادعای «ایلدریم»درباره نزدیکی دیدگاههای آنکارا-مسکو در خصوص سوریه