مدیر مسئول روزنامه «افغانستان تایمز» مورد سوء قصد قرار گرفت