پرداخت ۱۰۰۰میلیارد تومان از بدهی گندمکاران تا پایان هفته جاری