جزئیات نشست مشترک گمرک و خودروسازان/افزایش صادرات، دستورکار ویژه