اعتراف آمریکایی‌ها به نقش ایران در حل چالش طالبان در افغانستان