بهزیستی یزد ادعای کودک آزاری در یک مرکز شبه خانواده را تکذیب کرد