ارائه رایگان خدمات تشخیصی و درمانی بیماری سل در خراسان رضوی