30 درصد از سطح پیرامونی برج آزادی زیر پوشش سنگفرش رفت