دیپلمات ارشد چین: دیدگاه پکن و مسکو درباره سوریه و افغانستان یکسان است