سفیر جمهوری اسلامی: سران ایران و روسیه بر اجرای سریع راهگذر شمال-جنوب تاکید دارند