کشتار در صنعا همه ملل جهان را بايد به چاره‌جويی وادار كند