امام حسین در واقعه عاشورا اسلام را از نابودی کامل حفظ کرد