واشنگتن پست: سیاستهای ریاست جمهوری آمریکا در معرض زوال