تاکید نخست وزیر اتیوپی بر توقف فوری خشونت های سیاسی