تکمیل پروژه های نیمه تمام برای تحقق اقتصادمقاومتی دردستورکاردولت است