توقف صادرات سلاح به عربستان، تنها شانس غرب برای پایان کشتارها در یمن