نقدی: برخی‌ برای اعزام نیروهای ایرانی به سوریه مردد بودند