Exit Financial Technologies, says Avinash Gorakshakar