بدهی 460 محکوم غیرعمد اردبیلی، 60 میلیارد تومان است