سامانه پایش تصویری گندم و آرد در مازندران راه‌اندازی می‌شود