ناراحتی شمسایی از جدایی طیبی/ آقای گل فوتسال جهان: همه جوره ضرر کردیم!