ساخت بلندترین خط راه‌آهن برای المپیک زمستانی زیر دیوار چین