زمان دعوت جامعه روحانیت از احزاب اصولگرا هنوز مشخص نشده است