نشست «عاشورا؛ از نگاهی دیگر» با موضوع زنان و خانواده برگزار شد