افزایش تدابیر امنیتی در آستانۀ عاشورای حسینی در پاکستان/ استقرار هزاران نیروی پلیس در کراچی