یمنی ها با موشک برکان، عمق خاک عربستان را هدف قرار دادند