تغییرات گسترده لایحه برنامه ششم توسط نمایندگان/ برنامه ششم تا 2 ماه آینده مصوب می‌شود