برگزاری کنگره انجمن اسلامی جامعه پزشکی در دی با محوریت انتخابات 96