هشت نفر بر اثر انفجار تروریستی در بغداد شهید یا زخمی شدند