دولت اتیوپی به مدت شش ماه وضع اضطراری در این کشور اعلام کرد